Tanie wakacje nad morzem w Polsce

wczasy, wakacje, urlop

< Poprzednia  1 ...  2  3  [4]  5  6  ... 19  Następna >

"Trygław" z Tychowa

10 October 2011r.

Na linii Biatogard-Szczecinek leży wieś TYCHOWO. Na miej. scowym cmentarzu największy głaz narzutowy w Polsce, pomnik przyrody tzw. "Tryglaw" (Trzygłów). Jest to granitowy głaz wielkości małego domku, o objętości około 700 m5 (3,8 m wysokości nad ziemią i ok. 4 m pod powierzchnią ziemi, ponad 50 m obwodu). Na kamieniu zatarte ślady napisu. W dwu miejscach wydaje on głuchy dźwięk, co sugeruje, że jest tam "pusty". Porastają go mchy i porosty. W odległych czasach głaz ten był miejscem kultu pogańskich Słowian. Archeologowie twierdzą, że "Trygław" cieszył się kultem na całym Pomorzu Zachodnim i Połabiu. Ośrodki kultu tego bóstwa znajdowały się jeszcze w XII wieku w Szczecinie, Wolinie i Brennie. Według biografów Ottona z Bambergu, który z ramienia Bolesława Krzywoustego prowadził w XII wieku misje na Pomorzu — w Szczecinie przedstawiano "Trygława" pod postacią posągu o trzech głowach, w Wolinie jego symbolem była włócznia. Trzy głowy symbolizowały władzę bóstwa nad niebem, ziemią i światem podziemnym. Istnienie centralnej — wg przekazów z pocz. XII w. - świątyni "Trygława" w Szczecinie nie wyklucza miejsc kultu tego bożka w innych miejscowościach Pomorza, np. w Tychowie.


Targi niewolników

10 September 2011r.

Jedną z tajemnic rozwoju gospodarki niemieckiej w okresie II wojny światowej była praca przymusowa cudzoziemskich robotników. Chwytanych na ulicach miast przechodniów wywożono w głąb terytorium ówczesnej III Rzeczy i używano do ciężkich prac w przemyśle i rolnictwie. Naukowcy oceniają, że w latach 1939-1945 na terenie Niemiec znajdowało się około 6 milionów ludzi oderwanych gwałtem od swych domów i rodzin, zmuszanych do pracy ponad siły. Na obszarze byłej rejencji szczecińskiej — obejmującej swym obszarem w zasadzie całe Pomorze Zachodnie - władze hitlerowskie skierowały do prac przymusowych ogółem 225190 osób z podbitych krajów europejskich. Największą liczbę stanowili Polacy — 116330 osób, obywatele radzieccy — 69324 oraz Francuzi - 20970 osób. Prócz tego zatrudniono do połowy 1940 roku 56976 jeńców polskich. W marcu 1941 r. zatrudniono na Pomorzu Zachodnim ogółem 64970 jeńców innych narodowości.


Świnoujście

10 October 2011r.

Położone na obu brzegach Świny u jej ujścia do Bałtyku, częściowo na wyspie Uznam, częściowo na Wolinie — ŚWINOUJŚCIE jest dynamicznie rozwijającym się miastem portowo--przemysłowym. Połączone w 1975 r. w jeden zespół administracyjny z Międzyzdrojami spełnia ponadto rolę miasta uzdrowiskowego i letniskowego zarazem, o znaczeniu międzynarodowym. Tereny obecnego Świnoujścia w IX i X w. wchodziły w skład plemiennego państwa Wolinian, które w X w. Mieszko I przyłączył do Polski. Przekazy historyczne wspominają, iż u ujścia Świny, na obydwu jej brzegach, istniały dwa grody obronne, które w końcu XII w. uległy zniszczeniu podczas najazdów duńskich. W spisanych po 1185 r. przez Sakso Gramatyka, proboszcza z Roksilde Dziejach Danii czytamy: ...gdy zniszczony został przez zimowy przybór morza gród kolo ujścia Świny, (Słowianie) dwa inne wystawili w tych miejscach z wiosną (około roku 1177), zwiózłszy zimą materiał i sądzili, ze nikt ich nie pobije, jeśli Piana jest zabezpieczona grodem Wologoszcz, a Świna umocnieniami morskimi.


Szwajcaria Połczyńska

28 September 2011r.

Uroczym fragmentem Pojezierza Drawskiego, należącego do regionu Pojezierzy Południowobałtyckich są na południu województwa koszalińskiego tereny rozciągające się wokół nizinnego uzdrowiska POŁCZYN-ZDRÓJ. Samo miasto położone jest na wysokości 92 m. n.p.m., w kotlinie pośród wspaniałych lasów. Duże różnice wysokości okolicznych wzgórz morenowych sprawiają, że ma się wrażenie pobytu w podgórskiej stacji klimatycznej, co sprawiło, iż ten region Pomorza nazywa się powszechnie SZWAJCARIĄ POŁCZYŃSKĄ. Przecina go na zachodnim i południowym krańcu dolina rzeki Wogry, lewego dopływu Dębnicy, wpadającej z kolei do Parsęty. Wszędzie zaś jeziora, mokradła, strumyki i leśne ruczaje. Na południe od Połczyna znajduje się słynna Dolina Pięciu Jezior, jeden z najpiękniejszych fragmentów krajobrazu na Niżu Polskim. Tu bierze swój początek rzeka Drawa, płynąca dalej przez rozległe, wielorynnowe i głębokie Jezioro Drawskie i wpadająca do Noteci. Rzeźbę terenu cechuje różnorodność form. Cała powierzchnia pochylona jest ku północy, gdzie jest najniżej, bo tylko 40 m n.p.m. Najwyższe tereny (160 m n.p.m.) znajdują się w części południowo-wschodniej. Jest to ciąg wzgórz i wzniesień mających lokalne nazwy. I tak "Skowrończe Góry" mają 147 m n.p.m., "Popielewskie Górki" 167 m, najwyższe to "Góra Narożnik" — (200 m) i "Wola Góra" — w pobliżu wsi Czarnkowo (219 m). Górki te powstały w okresie czwartorzędu, a w szczególności w plejstocenie — epoce lodowej. Najsilniej zaznaczył tu swój pobyt ostatni lądolód skandynawski — tzw. glacjał bałtycki (20-15 tys. lat temu). W spadku po nim zostały ogromne ilości glin zwałowych, piasków, żwirów, iłów oraz głazów narzutowych, Skutkiem zaś erozyjnej działalności wód sq rynny po-lodowcowe, a w nich liczne jeziora. Klasyczną rynną polodow-cową jest wymieniona wyżej Dolina Pięciu Jezior.


Szczecin

09 October 2011r.

SZCZECIN — drugie pod względem wielkości i ważności polskie miasto nad Bałtykiem i wraz ze Świnoujściem największy nasz port morski — dopiero pod koniec XV w. wyrósł na stolicę Pomorza Zachodniego. Dużo wcześniej jednak — jak ukazują to wykopaliska — w epoce przedpiastowskiej był miastem związanym z gospodarką morską. Za Piastów zaś stał się ważnym ośrodkiem władzy politycznej. Wymienia jego nazwę dokument powstały na dworze Mieszka I tzw. Dagome iudex.


Solnisko

07 October 2011r.

Pod tą nazwą istnieje w Kołobrzegu jedyny chyba, bo miejski, rezerwat florystyczny. Położony nad rzeką Parsętą, w pobliżu drogi wiodącej do Zieleniewa, obejmuje blisko dwa hektary łąki porosłej halofitami, tj. roślinami żyjącymi na glebach obfitujących w sól kuchenną. Jest to dochowany do dziś ślad dawnego Kołobrzegu, który słynął z handlu solą. Już w X w. na Wyspie Solnej istniały warzelnie, założone przez Słowian pomorskich; początkowo należały one do księcia, a następnie (XII w.) do klasztorów i biskupa kamieńskiego. Solnicy byli ludźmi wolnymi, płacili na rzecz księcia daninę z soli, jednak z chwilą, gdy warzelnie przeszły na własność klasztorów, ich wolność została znacznie ograniczona.


Równina Odrzańsko-Zalewowa

28 September 2011r.

Tą nazwą określają geografowie dolinę dolnej Odry i jej ujścia. Ujście Odry do Bałtyku jest dosyć osobliwe - stwierdza w swej Geografii fizycznej Polski prof. Jerzy Kondracki. Rzeka ma niewielki spadek i płynie zabagnioną doliną o szerokości od 2 do 3 km, dwoma ramionami, z których zachodnie - główne - rozszerza się lejkowato ku Zalewowi Szczecińskiemu, a wschodnie, nazywane Regalicą, przepływa przez duże jezioro Dąbie (56 km8 powierzchni, 4,2 m głębokości). Dolina wysłana jest mułami rzecznymi. Grubość tej warstwy wynosi średnio 25 m. Na zalegających pod tą wafttwą żwirach i piaskach występuje warstwa torfu grubości od 5 do 9 m. Położona na wschód od jeziora Dąbie i Zalewu Szczecińskiego równina wznosi się tarasami do wysokości 20-25 m n.p.m. i zbudowana jest z piasków i iłów jeziornych.


Strona 4 z 19, < Poprzednia  1 ...  2  3  [4]  5  6  ... 19  Następna >